NOW PLAYING..

नेपाली गजल

UP NEXT....

हेल्लो तराई

स्वदेश गान

नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे ..
Download
हिमालको काखमा छ
Download