NOW PLAYING..

आस्थाको स्वरहरु

UP NEXT....

गणतन्त्र खवर

Program Schedule

 • 05:00 AM - 06:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 06:00 AM - 06:30 AM C I N समाचार
 • 06:30 AM - 07:00 AM क्रान्तिकारी गीत
 • 07:00 AM - 07:30 AM कार्यक्रम अर्थविट
 • 07:30 AM - 07:45 AM प्रगतिशिल गीत
 • 07:45 AM - 08:10 AM गणतन्त्र खवर
 • 08:10 AM - 08:30 AM आधुनिक गित
 • 08:30 AM - 09:00 AM पुरानो आधुनिक गित
 • 09:00 AM - 09:45 AM वान्तवा कार्यक्रम
 • 09:45 AM - 10:00 AM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 10:00 AM - 11:00 AM बर्थ डे कल
 • 11:00 AM - 11:45 AM नया हिन्दी गित
 • 11:45 AM - 12:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 12:00 PM - 01:00 AM रिमिक्स पप गित
 • 12:00 PM - 13:00 PM डायल एण्ड फर्माइस
 • 13:45 PM - 14:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 14:10 PM - 15:00 PM हिन्दी गजल
 • 15:00 PM - 15:45 PM चलचित्रका गीत
 • 15:45 PM - 16:00 PM गणतन्त्र बुलेटीन
 • 16:00 PM - 17:00 PM लोक सरगम
 • 16:00 PM - 17:00 PM लोक सरगम
 • 17:00 PM - 17:45 PM आस्थाको स्वरहरु
 • 17:45 PM - 18:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 18:10 PM - 19:00 PM प्रगतिशिल गित
 • 19:00 PM - 20:00 PM क्रान्तिकारी गित
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:30 PM - 21:00 PM पूर्वेली लोक गित
 • 21:00 PM - 22:00 PM आधुनिक गित
 • 22:00 PM - 23:00 PM हिन्दी गजल तथा समापन
 • 05:00 AM - 06:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 06:00 AM - 06:30 AM C I N समाचार
 • 06:30 AM - 07:00 AM क्रान्तिकारी गीत
 • 07:00 AM - 07:30 AM कार्यक्रम अर्थविट
 • 07:30 AM - 07:45 AM प्रगतिशिल गीत
 • 07:45 AM - 08:10 AM गणतन्त्र खवर
 • 08:10 AM - 08:30 AM आधुनिक गित
 • 08:30 AM - 09:00 AM नया चलचित्रको गित
 • 09:00 AM - 09:45 AM पुरानो चलचित्र गित
 • 09:45 AM - 10:00 AM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 10:00 AM - 11:00 AM बर्थ डे कल
 • 11:00 AM - 11:45 AM नया हिन्दी गित
 • 11:45 AM - 12:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 12:00 PM - 13:00 PM डायल एण्ड फर्माइस
 • 13:45 PM - 14:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 14:10 PM - 15:00 PM नेपाली गजल
 • 15:00 PM - 15:45 PM हेल्लो तराई
 • 15:45 PM - 16:00 PM गणतन्त्र बुलेटीन
 • 16:00 PM - 17:00 PM लोक सरगम
 • 17:00 PM - 17:45 PM आस्थाका स्वरहरु
 • 19:00 PM - 20:00 PM क्रान्तिकारी गित
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:30 PM - 21:00 PM पूर्वेली लोक गित
 • 21:00 PM - 22:00 PM गुडनाईट
 • 22:00 PM - 23:00 PM पुराना आधुनिक गित तथा समापन
 • 05:00 AM - 06:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 06:00 AM - 06:30 AM C I N समाचार
 • 06:30 AM - 07:00 AM क्रान्तिकारी गीत
 • 07:00 AM - 07:30 AM कार्यक्रम अर्थविट
 • 07:30 AM - 07:45 AM प्रगतिशिल गीत
 • 07:45 AM - 08:10 AM गणतन्त्र खवर
 • 08:10 AM - 08:30 AM आधुनिक गित
 • 08:30 AM - 09:00 AM हामी न्याय चाहान्छौ
 • 09:00 AM - 09:45 AM पुरानो चलचित्र गित
 • 09:45 AM - 10:00 AM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 10:00 AM - 11:00 AM बर्थ डे कल
 • 11:00 AM - 11:45 AM नया हिन्दी गित
 • 11:45 AM - 12:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 12:00 PM - 01:00 AM रिमिक्स पप गित
 • 12:00 PM - 13:00 PM डायल एण्ड फर्माइस
 • 13:45 PM - 14:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 14:10 PM - 15:00 PM हिन्दी गजल
 • 15:00 PM - 15:45 PM पुरानो चलचित्र गित
 • 15:45 PM - 16:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 16:00 PM - 17:00 PM लोक सरगम
 • 17:00 PM - 17:45 PM आस्थाका स्वरहरु
 • 17:45 PM - 18:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 18:10 PM - 19:00 PM क्रान्तिकारी गित
 • 19:00 PM - 19:30 PM दलित कार्यक्रम
 • 19:30 PM - 20:00 PM प्रगतिशिल गीत
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:30 PM - 21:00 PM पूर्वेली लोक गित
 • 21:00 PM - 22:00 PM जिवन यात्रा
 • 22:00 PM - 23:00 PM पुराना आधुनिक गित तथा समापन
 • 05:00 AM - 06:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 06:00 AM - 06:30 AM C I N समाचार
 • 06:30 AM - 07:00 AM क्रान्तिकारी गीत
 • 07:00 AM - 07:30 AM कार्यक्रम अर्थविट
 • 07:30 AM - 07:45 AM प्रगतिशिल गीत
 • 07:45 AM - 08:10 AM गणतन्त्र खवर
 • 08:10 AM - 08:30 AM आधुनिक गित
 • 08:30 AM - 09:00 AM नया“ आधुनिक गित
 • 09:00 AM - 09:45 AM पुरानो चलचित्र गित
 • 09:45 AM - 10:00 AM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 10:00 AM - 11:00 AM बर्थ डे कल
 • 11:00 AM - 11:45 AM नया हिन्दी गित
 • 11:45 AM - 12:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 12:00 PM - 13:00 PM डायल एण्ड फर्माइस
 • 13:45 PM - 14:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 14:10 PM - 15:00 PM नेपाली गजल
 • 15:00 PM - 15:45 PM हेल्लो तराई
 • 16:00 PM - 17:00 PM लोक सरगम
 • 17:00 PM - 17:45 PM आस्थाको स्वरहरु
 • 17:45 PM - 18:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 18:10 PM - 18:30 PM कृषि कार्यक्रम
 • 18:30 PM - 19:00 PM प्रगतिशिल गित
 • 19:00 PM - 19:30 PM संघियता र शिक्षा
 • 19:30 PM - 20:00 PM क्रान्तिकारी गित
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:30 PM - 21:00 PM पूर्वेली लोक गित
 • 21:00 PM - 22:00 PM आधुनिक गित
 • 22:00 PM - 23:00 PM हिन्दी गजल तथा समापन
 • 05:00 AM - 06:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 06:00 AM - 06:30 AM C I N समाचार
 • 06:30 AM - 07:00 AM क्रान्तिकारी गीत
 • 07:00 AM - 07:30 AM कार्यक्रम अर्थविट
 • 07:30 AM - 07:45 AM प्रगतिशिल गीत
 • 07:45 AM - 08:10 AM गणतन्त्र खवर
 • 08:10 AM - 08:30 AM आधुनिक गित
 • 08:30 AM - 09:00 AM पुरानो चलचित्र गित
 • 09:00 AM - 09:45 AM पुरानो चलचित्र गित
 • 09:45 AM - 10:00 AM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 10:00 AM - 11:00 AM बर्थ डे कल
 • 11:00 AM - 11:45 AM नया हिन्दी गित
 • 11:45 AM - 12:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 12:00 PM - 01:00 AM रिमिक्स पप गित
 • 12:00 PM - 13:00 PM डायल एण्ड फर्माइस
 • 13:45 PM - 14:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 14:10 PM - 15:00 PM हिन्दी गजल
 • 16:00 PM - 17:00 PM लोक सरगम
 • 17:00 PM - 17:45 PM आस्थाका स्वरहरु
 • 17:45 PM - 18:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 18:10 PM - 19:00 PM प्रगतिशिल गीत
 • 19:00 PM - 20:00 PM क्रान्तिकारी गित
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:30 PM - 21:00 PM कमेडी गित
 • 21:00 PM - 22:00 PM श्रष्टा र श्रृजना
 • 22:00 PM - 23:00 PM हिन्दी गजल तथा समापन
 • 05:00 AM - 06:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 06:00 AM - 06:30 AM C I N समाचार
 • 06:30 AM - 07:00 AM क्रान्तिकारी गीत
 • 07:00 AM - 07:30 AM कार्यक्रम अर्थविट
 • 07:30 AM - 07:45 AM प्रगतिशिल गीत
 • 07:45 AM - 08:10 AM गणतन्त्र खवर
 • 08:10 AM - 08:30 AM आधुनिक गित
 • 08:30 AM - 09:00 AM नया“ पप गित
 • 09:00 AM - 09:45 AM पुरानो चलचित्र गित
 • 09:45 AM - 10:00 AM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 10:00 AM - 11:00 AM बर्थ डे कल
 • 11:00 AM - 11:45 AM नया हिन्दी गित
 • 11:45 AM - 12:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 12:00 PM - 13:00 PM डायल एण्ड फर्माइस
 • 13:45 PM - 14:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 14:10 PM - 15:00 PM नेपाली गजल
 • 15:00 PM - 15:45 PM हेल्लो तराई
 • 16:00 PM - 17:00 PM लोक सरगम
 • 17:00 PM - 17:45 PM आस्थाको स्वरहरु
 • 17:45 PM - 18:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 18:10 PM - 19:00 PM क्रान्तिकारी गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM हामी न्याय चाहान्छौ
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:30 PM - 21:00 PM कमेडी गित
 • 05:00 AM - 06:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 06:00 AM - 06:30 AM C I N समाचार
 • 06:30 AM - 07:00 AM क्रान्तिकारी गीत
 • 07:30 AM - 07:45 AM प्रगतिशिल गीत
 • 07:45 AM - 08:10 AM गणतन्त्र खवर
 • 08:10 AM - 08:30 AM आधुनिक गित
 • 08:30 AM - 09:00 AM संघियता र शिक्षा
 • 09:00 AM - 09:40 AM लिम्वु कार्यक्रम
 • 09:45 AM - 10:00 AM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 10:00 AM - 11:00 AM हाम्रो लाईभ कुरा
 • 11:00 AM - 11:45 AM नया हिन्दी गित
 • 11:45 AM - 12:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 12:00 PM - 01:00 AM रिमिक्स पप गित
 • 12:00 PM - 13:00 PM डायल एण्ड फर्माइस
 • 13:45 PM - 14:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 14:10 PM - 15:00 PM आधुनिक गित
 • 15:00 PM - 15:45 PM चलचित्रका गित
 • 15:45 PM - 16:00 PM गणतन्त्र बुलेटिन
 • 16:00 PM - 17:00 PM जीवन यात्रा
 • 17:00 PM - 17:45 PM जनस्वास्थ्य
 • 17:45 PM - 18:10 PM गणतन्त्र खवर
 • 18:10 PM - 19:00 PM क्रान्तिकारी गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM साझा पहल
 • 19:30 PM - 20:00 PM तामाङ भाषा कार्यक्रम
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाल परिवेश
 • 20:30 PM - 21:00 PM पूर्वेली लोक गित
 • 21:00 PM - 22:00 PM चलचित्र गित
 • 22:00 PM - 23:00 PM गजल तथा समापन

फोटोहरु

space for advertisement

Archive

हिमालको काखमा छ
नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे ..

Latest Videos